Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Sparrauksen asiantuntijat (kehittäjäpooli)

Juha Eskelinen
juha.eskelinen@melkior.fi
0400 813 858
LinkedIn

Melkior Oy
Lue lisää

Olen konsultti ja yrittäjä omistamassani Melkior Oy:ssä. Olen auttanut julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiota toiminnan kehittämisessä yli 20 vuoden ajan. Projekteissani on usein tavoitteena parantaa organisaation suorituskykyä ja johtamista informaation avulla. Erityinen innostukseni on organisaatioiden tuottavuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen ja parantaminen.


Koulutukseltani olen kauppatieteiden tohtori. Väitöskirjani käsitteli tehokkuuden arvioinnin menetelmiä.

Konsulttityön ohella toimin osa-aikaisesti opettajana ja tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Laajin kunta-alan projektini on ollut teknisen toimen henkilöstöjohtamiseen liittyvä benchmark-tutkimus, johon osallistui joukko kaupunkeja ja niiden lisäksi toimialan yksityisiä yrityksiä ja valtion toimijoita. Olen myös auttanut Helsingin kaupungin liikelaitosta henkilöstötyön arvioinnissa ja kehittämisessä. Julkisella sektorilla olen työskennellyt myös valtionhallinnossa, jossa olen auttanut kehittämään mm palvelujen tuloksellisuuden ja tehokkuuden mittaamista ja henkilöstösuunnittelua.

Osaamisalueet: mittarityöskentely, tuloksellisuus/tuottavuusarvioinnit, HR-prosessien suunnittelu, henkilöstösuunnittelu (erityisesti organisaatiorakenteiden muuttuessa), teknisen alan hankkeet ja innovaatioverkostot.

Sulje
Tuija Hietanen
tuija.hietanen@balentor.fi
050 413 1120
LinkedIn

Balentor Oy
Lue lisää

Olen toiminut vuodesta 2008 lähtien yritysvalmentajana, liikkeenjohdon konsulttina ja asiantuntijana toimintakulttuurin ja (muutos)johtamisen sekä työyhteisön kehittämisen alalla.

Työskentelen tavoitelähtöisesti ja coachaavalla otteella. Pyrin aina työssäni huomioimaan asiat kokonaisvaltaisesti. Hyödynnän toimiessani yli 25 vuoden aikana kertynyttä laaja-alaista kokemusta liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä niin johtajana kuin asiantuntijanakin.

Kehityskokemukseeni kuuluu: johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen (kohderyhmätasot: kaupunki, sairaanhoitopiiri, liikelaitos, Oy), strategiatyön fasilitointi (kaupunki, Oy), toimintakulttuurin kehittäminen (sh-piiri, kaupunki, Oy), johtamisen ja esimiestyön kehittäminen (kaupunki, liikelaitos, Oy), henkilöstön työmotivaation ja omistautumisen kehittäminen (kaupunki, Oy) ja ylimmän johdon ja esimiesten coachaus (kaupunki, liikelaitos, Oy).

Osaamisalueet: johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, strategiatyön fasilitointi, toimintakulttuurin kehittäminen, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, henkilöstön työmotivaation ja omistautumisen kehittäminen sekä ylimmän johdon ja esimiesten coachaus.

Sulje
Sini Jämsén
sini.jamsen@innova.fi
050 300 6578
LinkedIn

Innova Palvelut Oy
Lue lisää

Olen työskennellyt palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien parissa konsulttina ja tutkijana vuodesta 2004 alkaen. Konsulttina olen vetänyt useita sekä peruspalkkausjärjestelmiin että tulospalkkaukseen liittyviä kehittämishankkeita sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Minulla on kokemusta organisaatioissa jo käytössä olevien palkkausjärjestelmien edelleen kehittämisestä sekä kokonaan uusien järjestelmien rakentamisesta. Tällä hetkellä työskentelen konsulttina Mandatum Lifen tytäryhtiö Innova Palvelut Oy:ssä osana laajaa palkitsemisen asiantuntijatiimiä.

Aiemmin työskennellessäni tutkijana Aalto-yliopistossa (2004-2010) osallistuin useisiin palkkausjärjestelmiin liittyviin tutkimusprojekteihin. Olen kirjoittanut myös alaan liittyviä opaskirjoja ja tieteellisiä julkaisuja sekä lisensiaattityön aiheena kirkon palkkausjärjestelmäuudistus.

Olen jatkuvasti täydentänyt asiantuntijuuttani jatko-opinnoilla (Aalto-yliopisto ja London School of Economics and Political Science). Opinnoissani olen keskittynyt myös pelkkää palkitsemista laajemmin organisaatiomuutoksiin ja henkilöstöjohtamiseen.

Laaja kokemukseni palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien käytännön kehittäjänä sekä tutkijana hankkimani teoreettinen tietämykseni antavat minulle hyvän ymmärryksen siitä, miten palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät vaikuttavat työelämän laatuun, ihmisten motivaatioon sekä tuloksellisuuteen.

Kunta-alalla olen työskennellyt useissa projekteissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Konsulttina olen kehittänyt sekä työehtosopimuksiin liittyviä peruspalkkausjärjestelmiä että tulospalkkausjärjestelmiä eri kunnissa.

Tutkijana osallistuin mm. vuosina 2004–2006 hankkeeseen, jossa analysoitiin ja kehitettiin työn vaativuuden ja työsuorituksen arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien toimivuutta ja tasa-arvovaikutuksia useissa kunnissa ja yrityksissä. Kokemukseni perusteella tunnen ja ymmärrän hyvin niitä kunta-alan erityispiirteitä, joita on otettava huomioon palkkausjärjestelmiä kehitettäessä.

Osaamisalueet: palkitsemisjärjestelmät eri muodoissaan sekä työn vaativuuden arviointiin mahdollinen kehittämisverkosto lähtien esim. joltain sopimusalalta sekä kehityskeskustelut ja hyvät käytänteet.

Sulje
Sirpa Korhonen
Sirpa.Korhonen@fcg.fi
050 366 7771
LinkedIn

FCG Konsultointi Oy
Lue lisää

Olen toiminut 16 vuotta monipuolisissa johdon konsultoinnin toimeksiannoissa. Toimin useimmiten hankkeissa sekä projektipäällikkönä että prosessikonsulttina ja asiantuntijana. Tuon kuntatyöpaikoille tukea ja sparrausta ja toteutan kehittämis- ja muutostyötä tiiviissä yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa.

Toimeksiannot ovat olleet useimmiten yksittäisille kunnille tai kuntayhtymille, mutta olen koonnut, vetänyt ja hallinnoinut myös laajempia verkostoja, joissa on kehitetty uutta tietoa kuntakentän tarpeisiin. Osana työtäni ovat seminaarien ja työpajojen veto käyttäen monipuolisia vuorovaikutteisia osallistamismenetelmiä.

Työkokemukseni kohdistuu vahvasti kuntakenttään ja työskentelen viikoittain useissa kunnissa ympäri Suomea. Olen toiminut laajasti eri toimialojen sekä keskushallinnon hankkeissa ja työskennellyt myös kuntayhtymien ja kuntaomisteisten yhtiöiden kehityshankkeissa. Hankkeissa on kehitetty ja työstetty asioita viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon sekä henkilöstön kanssa.

Osaamisalueet: Strategiaprosessit erityisesti kuntien ja kuntayhtymien johtoryhmille, myös hallituksille ja valtuustoille. Prosessien kuvaaminen ja parantaminen kaikille kunnan toimialoille. Sparraus ja kehittämisverkostot, myös uudet palveluteknologiat, erityisesti esim. sosiaali- ja terveyssektorilla.

Sulje
Marita Lehikoinen
marita.lehikoinen@fcg.fi
0408400470
LinkedIn

FCG Koulutus Oy
Lue lisää

Maritalla on kokemusta konsultin ja asiantuntijan tehtävistä noin 18 vuoden ajalta pääsääntöisesti kuntasektorilta, mutta myös valtionhallinnosta sekä yksityisistä yrityksistä. Hän on työskennellyt sisäisenä strategisena kehittämiskonsulttina ja asiantuntijana kunnassa noin 10 vuotta sekä kehittänyt ja konsultoinut laaja-alaisesti suomalaisia kuntia noin 8 vuoden ajan.

Maritalla on laaja-alainen kunta-alan kehittämisosaaminen liittyen mm. ylimmän virkamiesjohdon ja luottamushenkilöjohdon kehittämiseen, strategiatyöhön, prosessien- ja projektien kehittämiseen, osaamisen ja suorituksen johtamiseen, arviointi- ja laatutyöhön, työyhteisövalmennukset, esimiestyön kehittäminen, johdon coaching ja tiimivalmennukset.

Strategiatyöstä on kokemusta usean kunnan ja kaupungin strategiatyön osalta. Isojen muutosprosessien läpivienti mm. kuntaliitosten jälkeiset muutosvalmennukset. Johtoryhmävalmennukset ja organisaatioiden rakennemuutokset.

Marita johtaa FCG Finnish Consulting Group:n valmennuspalveluiden toimialaa. Hänellä on pitkä ja laaja-alainen kokemus kuntasektorin, yksityisen sektorin sekä valtionhallinnon organisaatioiden strategisesta suunnittelusta, johtamisesta ja toimeenpanosta.

Marita on erityisesti perehtynyt kuntien kaksoisjohtamisen kompleksiseen maailmaan ja päätöksenteon vaikutuksista henkilöstöjohtamiseen sekä arjen työprosesseihin. Sydämen asiana hänellä on johtoryhmien ja yksittäisten johtajien coaching.

Osaamisalueet: johdon strateginen ajattelu, konsernitason strateginen suunnittelu, johtoryhmätyöskentelyn ohjaus, johtamisjärjestelmät, erityisesti poliittinen ja ammattijohtajuus.

Sulje
Mari Louhi-Lehtiö
mari@easeltraining.fi
040 827 3452
LinkedIn

EASEL Training Oy
Lue lisää

Sparraan toimintakulttuurin kehittämistä ja johtamista muutoksissa, sekä tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevan vuorovaikutuskulttuurin rakentamista. Kirkastamme sekä prosesseja että yhteistä kieltä ja vuorovaikutuksen dynamiikkaa, koska ”sen viimeisen metrin” tekee keskinäiseen kunnioitukseen, hyväntahtoisuuteen ja yhteiseen kieleen perustuva arvopohjainen vuorovaikutuskulttuuri. Se on tutkitusti nk. huipputiimien tulosten ja työhyvinvoinnin tärkein tekijä, muttei synny ilman tietoista yhdessä rakentamista.

Tyypillisiä valmennustilauksiani ovat työyhteisöjen vuorovaikutus- ja toimintakulttuurin kehittäminen uuden VASU:n, OPS:in ja LAPE-hankkeen mukaiseksi tai tukemaan meneillään olevia SOTE- ja maakuntauudistuksia. Muita usein toivottuja teemoja ovat haastavat tilanteet esimies-/ kasvatus-/ opetustyössä, konfliktien sovittelu / sovitteluvalmiuksien nostaminen, alisuoriutumiseen tai huonoon käytökseen puuttuminen, työhyvinvoinnin suojaaminen muutoksissa ja vaativassa vuorovaikutustyössä - stressin hallinta hyvällä vuorovaikutuskulttuurilla ja sen biopsykofysiologiset perustelut, yhteistyön vahvistaminen toiminta- ja vuorovaikutustasoilla yms. Prosessien ja vuorovaikutuskulttuurin kehittämisessä lähestyn asioita systeemisesti, poikkitieteellisesti ja ratkaisukeskeisesti. Tavoitteeni sparrauksissa on aina myös auttaa yhteisöä rakentamaan yhteistä kieltä ja siirtää yhdessä kehittämisen taitoja työyhteisölle.

Minulla on eri rooleissani parinkymmenen vuoden kokemus niin vaativasta vuorovaikutustyöstä kuin sitä tukevasta tuloksellisesta toimintakulttuurien kehittämisestä ja konfliktien nopeasta sovittelusta, ihmissuhdetyön ammattilaisten ja esimiesten tunne- ja vuorovaikutustaitojen valmentamisesta Suomessa ja ulkomailla, sekä erityisopetuksesta ja tunnekasvatuksesta. Olen myös Työturvallisuuskeskuksen uudessa Yhdessä Kehittäminen Työpaikoilla - valmentajaverkostossa. Valmennusyritykseni EASEL Training Oy:n lisäksi teen psykoterapiaa ja lyhytterapeuttista työelämävalmennusta Shortum Oy:ssä.

Osaamisalueet: vaativan ihmissuhdetyön edellyttämät tunne- ja vuorovaikutustaidot, työn ja perheen yhdistämisen kysymykset, uuden OPSin mukaisen toimintakulttuurin rakentaminen, konfliktien ja ristiriitojen sovittelu, tunnejohtaminen, esimiesten tuki muutosten läpiviemisessä, motivaation ja innostuksen nostattaminen ja yhteistoiminnallinen kehitystyö.

Sulje
Teijo Räsänen (toimii Kuntekon asiantuntijapoolin vetäjänä)
teijo.rasanen@innotiimi.com
0500 672173
LinkedIn

Innotiimi Oy
Lue lisää

Organisaatioiden kehittämistarpeiden määrittely ja muutosprosessit ihmistä kunnioittavalla, osallistavalla tavalla:


  • Organisaatioiden ja työyhteisöjen sisäinen toimivuus sekä liiketoiminta- ja palveluprosessien kehittäminen yli rajojen
  • Organisaatioiden muutos- ja strategiaprosessien ohjaus
  • Johtoryhmä- ja esimiestyön kehittäminen, prosessijohtaminen sekä muutosavustajien osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen sekä erilaisuuden hyödyntäminen johtamisessa
  • Onnistumisessa tarvittavien taitojen, toimintatapojen ja arviointimenetelmien valmennus ja toiminnan reflektointi
  • Yhteistoiminnallinen toimintatapojen kehittäminen, tiimityö ja luova ongelmanratkaisu, aikaansaannoskyvyn arvioinnin ja onnistumisen seurantamittareiden kehittäminen

Kunta-alan yhteistoiminnallisesta kehittämisestä minulla on sekä virkamiehenä että konsulttina noin 30 vuoden kokemus. Asiakkaina mm. suuret ja keskisuuret kaupungit, kunnat mm. teknisen toimen, nuoriso-, koulutus- ja sosiaalipalvelujen toimialat, kunnallinen työmarkkinalaitos ja kuntayhtymät, kuten Oulun seudun ja Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymät, ja AMK:t, aikuisopistot sekä kunnalliset ja valtion liikelaitokset ja energiayhtiöt. Lisäksi valtion hallinnon aloja, esim. Suomen Akatemia, yliopistot, Stakes ja KELA, konsulttiyhtiöt ja Finpro.

Sulje
Seija Strömberg
seija.stromberg@pp.inet.fi
040 707 8766
LinkedIn

Työhyvinvointikaista
Lue lisää

Olen ollut mukana yhteistoiminnallisissa ja osallistavissa työyhteisöjen kehittämishankkeissa, jotka ovat tähdänneet tehokkuuden ja tuloksellisuuden lisääntymiseen vaikuttamalla johtamiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä!

Pitkä kokemus eri ikäisten ihmisten opettajana ja kouluttajana ja parinkymmenen vuoden kokemus työnohjaajana vaikuttanevat siihen, että minun on erittäin helppo saavuttaa nopeasti ihmisten luottamus. Sitoutuminen syntyy siitä, että asettaudun katalysaattorin rooliin, tsemppaajaksi ja positiivisen ilmapiirin ja yrittämisen meiningin luojaksi ja työyhteisö itse oman työnsä parhaana asiantuntijana saa aikaan muutoksen.

Olen ollut kehittäjänä hankkeissa, joissa kohteena on ollut jokin kunnallinen organisaatio, esim. vanhainkoti, monipuolinen palvelukeskus, oppilaitos, terveyskeskus tai kuntayhtymän omistava päihdehoitokeskus. Joissakin hankkeissa kunnan useat saman alan yksiköt ovat muodostaneet kehittämisverkoston. Työnohjausasiakkaina on myös ollut organisaatioita edellä mainituilta toiminnanaloilta, mukaan lukien päivähoito, lastensuojelu ja vammaistyö.

Osaamisalueet: työnohjaus yksilöt ja ryhmät, toimivat kehittämisratkaisut, vuorovaikutus sekä toimintatavan muutokset työyhteisöissä, Pohjois-Pohjanmaan vanhuspalveluihin liittyvä mahdollinen verkosto.

Työhyvinvointikaista
http://www.seijastromberg.fi
Sulje
Sirpa Syvänen
sirpa.syvanen@uta.fi
040 190 13 15
LinkedIn

Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus
Lue lisää

Olen kuntien yhteistoiminnallisen kehittämisen, prosessikonsultoinnin ja kuntatutkimuksen moniosaaja, jonka elämäntehtävänä on ollut innostaa, aktivoida ja osallistaa johtajia, työntekijöitä, työyhteisöjä ja poliittisia päättäjiä uudistumaan ja kehittymään.

Työni ydintä kuntakehittäjänä ja toimintatutkijana on ollut ohjata ja tukea kunnallisten verkostojen, organisaatioiden, työyhteisöjen, tiimien, johtamisen ja työn kehittämistä.

Kehittämistyön onnistumisen edellytyksiksi ja ehdoiksi näen aidon ja täyden yhteistoiminnan, dialogisen toimintatavan sekä osallistavat ja aktivoivat kehittämismenetelmät ja työkalut. Viime vuosina kiinnostukseni on kohdentunut dialogiseen johtamiseen. Minulla on myös vankka kokemus rahoituksen hakemisessa kehittämistyöhön ja kehittämishankkeisiin.

Kehityskokemus: Kotisivu

Osaamisalueet: työhyvinvointi, eri osallistavat työmenetelmät, vuoropuhelu, yhteiskehittäminen sekä tuloksellisuuden syntymekanismit, dialoginen johtaminen ja vanhuspalvelujen kehittämisverkostojen tukeminen.

Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus
http://www.uta.fi/yky/tutkimus/wrc/index.html
Sulje
Jukka Tiihonen
jukka.tiihonen@palkkataito.fi
040 8218705
LinkedIn

Palkkataito Oy
Lue lisää

Olen koulutukseltani tuotantotalouden diplomi-insinööri. Toimin perustamani yrityksen Palkkataito Oy:n toimitusjohtaja. Minulla on laaja ja monipuolinen yritys- ja työmarkkinatoiminnassa hankittu käytännön kokemus ja osaaminen palkkaus- ja palkkiojärjestelmien kehittämisessä, työsuhdeasioissa ja neuvottelutilanteissa.

Erityisosaamisalaani ovat palkkaus ja palkitseminen, urakka- ja palkkiopalkat, työsuhdeasiat, yhteistoiminnan kehittäminen työpaikalla sekä koulutusosaaminen - etenkin käytännön työsuhdetietojen kouluttaminen esimiehille.

Aikaisemmin olen toiminut Teknologiateollisuus ry:ssä 13 vuotta palkkausasiantuntijana ja sitä ennen 13 vuotta eri teollisuusyrityksissä johto- ja kehitystehtävissä.

Teknologiateollisuudessa päävastuualueeni palkkaus- ja tuottavuusasiantuntijana olivat muun muassa jäsenyritysten neuvonta ja konsultointi työsuhdeasioissa sekä palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyvissä kysymyksissä, työsuhde- ja palkkausasioiden kouluttaminen sisältäen toteutusvastuuta aineistojen luonti- ja kehitystyöstä sekä työehtosopimusneuvotteluissa toimiminen.

Palkkataito Oy:llä on myös julkisen puolen asiakkaita. Olemme toteuttaneet muun muassa työn vaativuuden arviointijärjestelmien sekä henkilökohtaisen palkanosuuden arviointijärjestelmien kehittämishankkeita teollisuudessa ja julkisella puolella.

Osaamisalueet: suoriutumisen arviointi, ja mittaus sekä työlainsäädäntö ja palkitseminen esim. fuusiotapauksissa.

Sulje
Jaana Utti
jaana.utti@tamora.fi
0400574451
LinkedIn

Tamora Oy
Lue lisää

Utti on uuden ajan työkulttuuria rakentavan Tamoran toimitusjohtaja. Koulutukseltaan hän on tietotekniikna insinööri ja tuotantotalouden diplomi-insinööri. Vuodesta 1996-1999 Utti on rakentanut kehittymisjohtajana ja henkisen kasvun prosessijohtajana TietoEnatorisssa (nykyisin Tieto) kymmenillä paikkakunnilla toimivassa yrityksessä strategisen johtamisen ja esimiestyön ohjelmat muutoksen johtamisen tueksi sekä niitä tukevan välineistön.

Vuodet 2000-2007 Utti toimi Imatran kaupungin henkilöstöjohtajana ja kehitysjohtajana. Hän toteutti samaa muutoksen johtamista nyt julkisen sektorin organisaatiossa.

Sisäisesti kaupungissa oli fuusiotilanne, Rauhan ja Tiurun sairaaloiden lopetettua toimintansa, integroitui henkilökunta kaupungin organisaatioon. 2000 henkilön monialaisesta organisaatiosta 140 esimiestä kävi läpi pitkän, yhteistä johtamiskulttuuria rakentavan johtamisvalmennuksen, joka jakautui johtajana kasvamiseen ja ihmisjohtamiseen (Kasvu kannustavaan johtamiseen) ja asiajohtamiseen ja yhteisen systematiikan käyttöönottoon (Johtamisen välineet). Ohjelmissa käytettiin samoja välineitä kuin aiemmin TietoEnatorissa ja useissa muissa organisaatioissa. Valmennuksella saatiin aikaan pysyviä muutoksia. Erittäin kustannustehokkaasti.

Utti on toiminut tämän jälkeen julkisen sektorin asiakaslähtöiseen kehittämiseen tähtäävän Aspectum Publicin toimitusjohtajana, kahden vuoden ajan Forssan seudun kuntien yhteiseen kuntaan ja yhteiseen hyvinvointikuntayhtymään tähtäävänä seutuselvitysmiehenä. Tällä hetkellä Utti työskentelee Tamora Oy:ssä toimitusjohtajana ja uuden johtamiskulttuurin rakentajana muutoksissa elävässä organisaatiossa. Utti on toteuttanut johtoryhmien, esimiesten ja henkilöstön kehittämistä muutostilanteissa kymmenissä organisaatioissa.

Osaamisalueet: digitaalisuuden soveltaminen eri toimialoilla, innovatiivisuus (esim. kehittämisverkostot), kuntarakenteiden muutos ja sparrauksen kehittämispolun jäsentäminen.

Sulje
Tapio Varis
tapio.varis@consultingpartners.fi
040 580 5444
LinkedIn

Consulting Partners Network/Incity Oy
Lue lisää

Organisaatioiden, esimiesten ja henkilöstön kehittämisessä keskeisiä osaamisalueita 20 vuoden konsultointikokemuksella ovat mm.

- organisaatiokartoitusten toteuttaminen ja yhteisen näkemyksen muodostaminen kehittämistarpeista

- organisaation/tulosalueen/yksikön yhteisen suunnan määrittäminen
o strategiatyön arviointi, suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen
o toimintasuunnitelmien ja/tai tuloskorttien laadinnan ja arvioinnin ohjaus
o arvotyöskentelyn ohjaus ja toimintakulttuurin kehittäminen

- toiminnan organisointi ja johtamisen kehittäminen
o johtamis-/liiketoimintamallin käyttöönotto työpajatyöskentelynä
o toimenkuvien ja työn organisoinnin kehittäminen

- kehittämistyön ja kehittämishankkeiden suunnittelu, ohjaus ja toteuttaminen
- yhteistoiminta ja kehittämisverkostojen arviointi, kokoaminen ja yhteistyön kehittäminen
- osaamistarpeiden ennakointi ja osaamisen kehittämisen ohjaaminen
- keskeisten johtamiskäytäntöjen ja dialogisen vuorovaikutuksen kehittäminen

Konsultoiva kehittäminen johtaa usein myös johdon, esimiesten, verkoston ja henkilöstön valmennusohjelmien suunnitteluun, ohjaamiseen ja toteuttamiseen (myös tutkintopohjaisesti), jotta haluttu muutos kiinnittyy osaksi asiakastyötä ja toimintaa.

Osaamisalueet: strategiatyön ohjaaminen ja kehittäminen, organisaatio- ja toimintatapamuutosten läpivienti, liiketoimintamallin kehittäminen, esimiestyön kehittäminen sekä verkosto- ja tiimityön kehittäminen.

Consulting Partners Network/Incity Oy
http://www.consultingpartners.fi/
Sulje