Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

15.12.2015

Oppia toimintakykyä työelämään -verkostosta

Kuntekossa mukana oleva Toimintakykyä työelämään -oppimisverkosto käynnistyi lokakuussa. Verkosto kannustaa työyhteisöjä huomioimaan liikunnan ja terveellisten elintapojen merkityksen työkyvylle ja hyvinvoinnille. Riittävällä fyysisellä aktiivisuudella voidaan edistää ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä ja näin säilyttää työkyky pitkälle eläkevuosiin asti.

Oppimisverkosto on avoin kaikille ja sitä koordinoi Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma. Verkostosta saa ideoita ja toimintamalleja henkilöstön fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Tarjolla on KKI -ohjelman maksuttomia materiaaleja ja tietoa tapahtumista ja kampanjoista, joita työyhteisöt voivat hyödyntää itselle sopivalla tavalla.

Matka hyvään kuntoon -kiertue

Osana oppimisverkostoa v. 2016-2017 työyhteisöille on tarjolla valmis paketti, jolla voi aloittaa hyvinvoinnin tavoitteellisen johtamisen tai ylläpitää sitä. Johdolle ja esimiehille suunnattujen tilaisuuksien jälkeen Matka hyvään kuntoon -rekka kiertää ympäri Suomea kannustamassa hyväntuulisella ja rennolla otteella liikkumiseen, arjen aktiivisuuteen sekä terveellisiin ruokailutottumuksiin.

Matka hyvään kuntoon -rekasta saa maksutta tietoa omasta ja työyhteisön kunnosta. Rekan lämpimissä sisätiloissa toteutetaan Kehon kuntoindeksi -testit, joiden tekeminen onnistuu tavallisissa vaatteissa, hikoilematta ja hengästymättä. Tulokset kertovat fyysisestä kunnosta ja sen yhteydestä työkykyyn.
Työmatkapyöräilijöitä. Kuva: KKI-ohjelma/Mikko Käkelä.

Fyysinen aktiivisuus tukee työssä jaksamista

Liian vähäisen liikunnan voidaan arvioida aiheuttavan Suomessa 300–400 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Näistä yli puolet aiheutuu sairauspoissaoloista ja työn tuottavuuden heikkenemisestä. Suomalaisten työuraa lyhentävät erityisesti mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sydän- ja verisuonisairaudet, joiden ehkäisyssä ja hoidossa liikunnalla on todettu olevan merkittävä vaikutus.

Päivittäinen fyysinen aktiivisuus, säännöllinen liikunnan harrastaminen ja terveelliset elintavat tukevat työssä jaksamista. Työntekijöiden liikunta-aktiivisuuden on todettu olevan yhteydessä lisääntyneeseen työtehoon ja työkuormituksesta palautumiseen. Liikunnalla on todettu olevan myös positiivisia vaikutuksia ihmisten aivoterveyteen.

Liikunnan edistämisestä liikkumattomuuden vähentämiseen

Työyhteisöjen henkilöstölleen tarjoamien liikuntapalveluiden kohdalla ongelmana on usein se, että toimenpiteet eivät kohdistu riittävästi niille, jotka niitä eniten tarvitsisivat. Usein tarjonta kohdentuu jo entuudestaan riittävästi liikkuvien harrastustoiminnan tukemiseen.

Työyhteisön tukeman liikuntatarjonnan tulisikin olla riittävän monipuolista ja eri henkilöstöryhmien tarpeet huomioivaa. Työpaikoilla tulisi myös ymmärtää laajemmin fyysisen aktiivisuuden edistäminen.

Työpaikan tukeman perinteisen liikuntatoiminnan rinnalle tarvitaan uudenlaisia fyysistä aktiivisuutta tukevia toimenpiteitä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työpäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden edistämistä, kuten istumisen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä (esim. seisomatyöpisteiden hankinta, taukoliikunta, kokouskäytännöt).

Työmatkaliikkumisella monia hyötyjä

Myös työmatkaliikkumiseen kannustavia toimenpiteitä ja sitä tukevia toimintamalleja tulisi kehittää ja edistää nykyistä tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin. Työmatkaliikkumisella tarkoitetaan sekä työhön liittyviä matkoja että kodin ja työpaikan välisiä matkoja. Omin lihasvoimin liikkuminen tuo monenlaisia hyötyjä työntekijöille ja työnantajille. Useimmilla työmatka toteutuu joka päivä samanlaisena ja joillakin se voi olla helpoin tapa lisätä päivittäistä fyysistä aktiivisuutta.

Ilmoittaudu oppimisverkostoon!

Lisätietoa KKI -ohjelmasta ja ilmoittautumisohjeet Toimintakykyä työelämään -oppimisverkostoon KKI-ohjelman verkkosivuilta.

Lisätietoa Kuntekon oppimisverkostoista http://www.kunteko.fi/palvelut/oppimisverkostot