Kuntekon ensimmäinen kausi on arvioitu

Ohjelma on onnistunut, kehittämissuosituksia saatiin

Kuntekon ensimmäinen kausi päättyy vuoden 2017 lopussa. Jatkorahoitusta kaudelle 2018-2020 haetaan parhaillaan. Nyt on aika tarkastella ohjelman tuloksia.

Ohjelman ulkoinen arviointi tehtiin kesä-elokuussa ja sen toteutti Tempo Economics Oy. Tavoitteena oli koostaa ohjelmassa kerätty arviointi- ja seurantatieto yhteen ja tuottaa niistä synteesi. Tavoitteena oli myös tuottaa johtopäätöksiä ohjelman toteutuksen onnistuneisuudesta suhteessa sen tavoitteisiin sekä antaa kehittämissuosituksia ohjelman jatkokauden (v. 2018-2020) tueksi.

Arvioinnin mukaan ohjelman toteutus on ollut suurilta osin onnistunutta ja käytettävissä oleviin resursseihin nähden ohjelmassa on edetty varsin hyvin suunnitelman mukaisesti. Toteutuksen onnistumisia ja hyviä toimintatapoja ovat arvioinnin mukaan seuraavat asiat:

 • Ohjelman rakenne, joka mahdollistaa eri pääsopijaosapuolien näkemysten välittymisen yhteiskehittämistä edistävään ohjelmaan
 • Ohjelman hanketiimin aktiivinen ja innostava toiminta
 • Ohjelman edistymisen kattava arviointi- ja seuranta
 • Matala kynnys palveluihin osallistumiseen
 • Sparraus ja sisäisten kehittäjien koulutus toimintatapoina
 • Osallistujia kiinnostavat teemat (esim. lean) ja kokonaisuudessaan hyvää palautetta keränneet tapahtumatoteutukset
 • Tekojen Tori tiedon jaon alustana
 • Aktiivinen ja laadukas viestintä
 • Ohjelmalla hyvä maine/brändi kuntakentällä

Myös jatkokehitettävää löytyy. Kehittämissuositukset on huomioitu jatkohakemuksessa. Kehittämiskohteita ovat mm:

 • Ohjelman palveluiden markkinointi ja kuntien (ja tulevien maakuntien) aktivoiminen kehittämistyöhön
 • Prosessien kehittäminen
 • Verkosto-osion kehittäminen
 • Ohjelman sisältöjen kehittäminen
 • Jatkuvuuden varmistaminen ohjelman jälkeen

Lue koko arviointiraportti täällä.

Mikä muuttuu kaudella 2018-2020?

Ohjelman jatkokaudella osallistujina voivat olla myös tulevat maakuntaorganisaatiot ja niiden liikelaitokset ja yhtiöt. Tekojen Toria ja internetsivuja kehitetään edelleen. Palveluissa sparraus säilyy, samoin sisäisten kehittäjien valmennus. Verkosto-osiota on tuotteistettu ja kehitetty ja uusia verkostomalleja tullaan testaamaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kehittämistarpeiden kartoittamiseen ja kehittämistoimenpiteiden jatkumon turvaamiseen. Myös aluetilaisuuksia tullaan järjestämään entistä enemmän. Jatkorahoitus selviää syksyn 2017 aikana.

Lisätietoa: Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, etunimi.sukunimi[a]kt.fi